SABAQ 30

 Assalamu alaikum Wa Rahmatullahi Wa BarKaatuhu 

  SEERAH OF MUHAMMAD ( SalAllahu alaihi wa sallam) 
 SABAQ 30
🔻Bahes aur Lafzi hera pheri. ( continued) 

 

 Allah ( swt) ne Qur’an ki ayaah se budhparastjon se bahes mein masroof kardiya.   Mushrikeen se pucha gaya ki kaise  woh kah sakte hai ki koi shaks ko Allah( swt) ne chuna hai ya nahi jabki Allah( swt) pura ekhtiyaar aur shafaath ki taqaat rakta hai. Maslan, kaisi koi pure yaqeede ke saath kah sakta hai ki jo shaks bata raha hai ki woh Allah ( swt) ke ” “kareeb”  hai woh bilkul sach kah raha hai? 
 Buniyaadi taur se, sirf do tareeqe hai ye pata karne ke ki koi shaks sach kah raha hai ya nahi: use gaibi ilm honi chahhiye, ya use ilahi aasmani  kitaab tak pahunch honi chahhiye. Is baat ko batate hue Allah( swt) Qur’an mein farmaate hai jab Woh puchte hai:-
📖 ” Kya in ke paas gaib hai ke woh use apni kitaabon mein likh rahe hai?” 📌 ( 68:47)
📖 “Agar tum sach kahte ho tho, laau is se pahele koi kitaab nazil hui, ya kuch bacha kucha ilm jo tumko sabith kar sake” 📌 ( 46:4)
📖 “Kaho:  kya tumhare paas koi ilm hai ke ise hamare liye nikalo?  Tum tho nire gumaan ke piche ho aur tum yunhi jhooth kahte rahte ho.” 📌 ( 6:148).
Mushrikeen ne qubul kita ki unhe gaibi ilm nahi hai, aur nahi woh koi aasmani kitaab pesh kar sakte hain. Unke baap dadaon ke riwaaze, taur tareeqe aur unki hikmaten hi unke sach ka zariya hai. Qur’an mein bataya gaya , unlog ka kahna: 
📖 ” Hum ne dekha ki hamare baap dada koi ek deen ko maante the, aur hum bhi unke naqshe qadam par chalna shuru kardiya.” 📌 (43:23).
 Yeh ayaah , mushrikeen ki jahalath aur bebasi ko bayaan karte hai, aur Allah (swt) ne is masle ko saaf kardiya jab Woh Qur’an mein farmaya:
📖 “Beshaque Allah sab kuch jaanta hai, magar tum nahi.” 📌 ( 16:74).
 Sanathon aur madadgaron ka hawala dete hue , Allah ( swt) unki haqeeqat par koi shak baaqi nahi rakha: 
📖. ” Beshaque woh jin ko tum Allah ke siwa poojthe ho, woh tumhari tarah bande hai, tho inhe pukaro phir woh tumhe jawab denge, agar tim sache ho” 📌 ( 7:194).
 Allah( swt) lalkaarta hai unlogon ko jo abhi bhi yeh yaqeeda rakte hai ki aise shaks maujud hai jo khususi taqaat rakte hai aur inke duaon ka jawab dete hai. Allah( swt) ne ayaah ke baat ayaah  mein is baat par zor diya ke Uske siwa kisi aur ki ibaadat karna  bekaar hai.
📖 ” Allah ke siwa jinhe tum poojthe ho dana Qirmah ke chilke tak ke maalik nahi gai.” 📌 (35:13).
📖 ” Tum unhe pukaaro , woh tumhaari pukaar na sunenge, aur bafarz sun bhi liya tho, tumhari hajath rawan ba kar sakenge. Aur Qayamath ke Din, woh tumhare shirk se munkir honge . Kaun tujhe batayega behat Allah je siwa? Jo beshaque sab jaanta hai. ” 📌 (35:14)
📖 ” Aur Allah ke siwa jinko tum poojthe ho , woh kuch bhi nahi bana sakte aur woh khud banaye hue hai. Murde gai, zinda nahi aur inhe qabar nahi ke log kab uthaye jayenge.” 📌 (16: 20-21).
AUR:
📖 ” Kya tum inhe Allah ke saath shareek karte hain jo kuch na bana sakte hai aur khud banaye gayen hai?  Aur na woh inko jinhe unhe poojthe hai koi madad pahuncha sakte hai aur na apni jaanon ki madad kar sakte hai.!”📌 (7:191-192)
 Mushrikeen jo Muhammad ( SalAllahu alaihi wa sallam) ke zamane mein the Aap ki baat ko qubul kiya ki beshaque Allah( swt) sab cheezon ka Qadeer hai, aur woh devata jinhe yeh poojte the kuch bhi nahi bana sakte. Phir kaise Allah( swt) unhe Qur’an mein farmaate ki uski ibaadat kiya karo jisko banaya gaya naa ki uski jo sab cheezon ka Qadeer hai? 
.Mushrikeen iska jawaab is tarah dene lage ki unke baap dada Allah( swt) ke saath saath in dusre devtaon ki bhi ibaadat karte the. Inke baap dada aur Muhammad ( SalAllahu alaihi wa salkam) ke baap dada unhi mein se hai, jo in devtaaon ki taqaaton par yaqeeda rakte the. In bawjuud woh pucha karte the ki kya unke baap dada apni aqalmandi aur hoshiyaari ke liye mashhoor nahi the?  Tho phir kaise unke deen par hum sawaal kar sakte hain? 
 Allah (swt)  ne inke baheson ka jo inke baap dada ke deen ke aqalmandi ka tha , Qur’an mein badi khubi se jawaab diya. Allah ( swt) ne inlogon ki khususiyaath bayaan karte hue kaha ki yeh gumraah ho chuke the , aur samajne ki taaqat kho diye the, jo hum is ayaah mein dekh sakte hai: 
📖 ” Inlog ne apne baap dada ko galath raaste par chalte dekha, tho yeh bhi bina soche samjhe unke baqadam chal pade” 📌 (37:69-70).
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
TO BE CONTINUED…….
END OF PART 30.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s