Lesson 8 -PART -A: ALLAH” KE MAANEY PART-B: AR-RAHMAN AUR AR-RAHEEM KE MAANEY- BADA MEHERBAAN AUR BAHUTH HI RAHMATWALA

AN AYAH A DAY KEEPS THE SHAITAAN AWAY”

🌷BISMILLAH HIR RAHMAN NIR RAHEEM.🌷

In the Name of Allah(swt) the Most Merciful and the Most Beneficial”.

💝 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu 💝

💎EK AYAH EK DIN MEIN💎
     📚LESSON NO :- 8⃣ 📚
                ( PART : A.) 
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ
💫“ALLAH” KE MAANEY 💫
‘Allah’ , Rabb ka Naam hai, jo Gaalib hai. Yeh kaha gaya hai ki ‘Allah’ , Allah(swt) ka bahuth hi Bada Naam hai, kyun ki,  yeh Allah(swt) ke Asma -ul-Husna bayaan karte waqt , is Naam ke hawale se kaha jaata hai.
🔻Misaal ki taur per, Allah(swt) ne farmaaya, [” Wahi Allah hai, jiske siwa koi mabood nahi, har dekhi aur undekhi cheezeon ko jaanewala. Wahi hai bada Meherbaan , Rahmatwala.Wahi hai Allah , jiske siwa koi mabood nahi, Badshah, nihayath paak, salamati denewala, aman bakhashnewala, hifazath farmaanewala, izzat wala, azmathwala. Allah ko paaki hai, inke shareek se. Wahi hai Allah! Bananewala, paidakarnewala, har ek ko surat denewala. Isi ke hai sab acchey naam. Iski paaki bolta hai, jo kuch aasmaan aur zameen mein hai aur wahi izzat wa hikmat wala hai. (59: 22-24).
Isliye, Allah(swt) bayaan karte hai apne kayi  Naam , apne naam Allah ki sifat se. Usi tarah , Allah (swt) kehte hai, (” Aur Allah hi ke hai bahuth ache naam. Toh Isey inse pukaaro.”) (7: 180), aur,
Farmaao Aye Muhammad (SalAllahu alaihi wa sallam): ” Allah kehkar pukaaro ya Rahman kehkar , jo kehkar pukaaro, sab Isi (Allah(swt) ) ke asma ul Husna( achey naam) hai  ( 17: 110)
Aur bhi, Do(2) Sahihyon mein darj kiya ki, Abu Hurayrah (R.A) ne kaha  ki , Rasool (SalAllahu alaihi wa sallam) ne farmaya, ” Allah(swt) ke naniya nau(99) Naam hai, ek(1) kam Sau (100) , jo bhi inhe  ginega (ya mehfuz rakhega) , woh Jannat mein daakhil hoga.
📝AR-RAHMAN AUR AR-RAHEEM KE MAANEY— BADA MEHERBAAN AUR BAHUTH HI RAHMATWALA.
🔻Ar-Rahman aur Ar-Rahim,  yeh do sifat , At-Rahmah ( Rahem) se liye gaye hai, lekin  Rahman ke bahuth maaney hai , jo rahem se nisbat rakhte hai, Ar-Rahim ke taluk se. Aage, Al-Qurtubi kehte hai, ” Yeh sabooth ke yeh ism(naam) Ar-Rahmah se liye gaye hai , yeh hai ke woh At-Tirmidhi mein bayaan kiya hai- aur darj kiya  Sahih ke aap ne Rasool (SalAllahu alaihi wa sallam) ko kehte hue suna ki,   
” Allah(swt) , jo Bada buland darjewala hai , farmaata hai ki, “Main Ar-Rahman hun. Main ne Raham ( bachey daani, yaane khandaani rishtey) banaya aur Mere Ism  se , iska ism nikala hai. Isliye, jo bhi yeh ism rakhega, Main ussey rishtey jodkar rakhunga, aur jo bhi iska inkaar karega , main ussey rishtey inkaar karunga.”
🔻Ar-Rahman , jo sirf aur sirf Allah(swt) ke liye hai, ek aisa Ism hai jo Allah(swt) ke har kism ki meherbaaniyon ko apni simith liye hue hai. Ar-Rahim hi hai jo Imaanwalon ko asar karta hai, ke Allah(swt) ne farmaya, “Woh saare musalmanon (imaanwalon) par meherbaan hai.”(33:43)
Ibn Abbas (R.A) farmaate hai- Ar-Rahman aur Ar-Raheem ke silsile mein ki, ‘ Yeh do naam narm hai, ek dusre se zyadah narm hai( yaane ke yeh naam meherbaaniyon ki poshida maaney ki taraf tawajju hai)”
🔻Woh Ar-Rahman hai apni saari kainaath ke liye aur Ar-Raheem hai apne imaanwalon je saath. Isliye, Allah(swt) bayaan karte hai, , (“Phir arsh par ,istawa farmaya , jaise Iski shaan ke layaq hai.woh Ar-Rahman hai”) (25:59) aur
(” Woh Ar-Rahman (meherwala ) ,isne arsh par istawa farmaya, jaisa iski shaan ke layaq hai.”) (20:5)
🔻Allah(swt) , yun bayaan karte karte hai ki, istawa- arsh par uthna-apne naam Ar-Rahman  ke saath , yeh batane ke liye ki , Uski meherbaani , Uski saari kaynaath , Uski poshida naamon ko ruju karta hai.
💞💞💞💞💞💞💞💞💞
END OF LESSON :8 (PART: A) 
💎EK AYAH EK DIN MEIN💎
     📚 LESSON NO: 8⃣📚
               (PART: B)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ
💫AR-RAHMAN AUR AR-RAHEEM KE MAANEY- BADA MEHERBAAN AUR BAHUTH HI RAHMATWALA💫
🔻Allah(swt) aue bhi farmaya ki, (” Aur Woh apne imaanwalon ke liye  Ar-Raheem  (Rahmathwala) ,  hai, istarah apne bandoy ko apne Naam Ar-Raheem ka poshida maaney diya.  Woh  kehte hai ( ulema) ke, ” yeh saabith karta hai woh sacchayi ke Ar-Rahman , Allah(swt) ke apne maqluqaath par  meherbaaniyon ke maanon ka  bada jayzaah deta hai,  dono hi duniya mein.  Jab ke Ar-Raheem , sirf aur sirf imaanwalon ke liye hai.
🔻Allah(swt) ke naam Ar-Rahman , wahid Usi ke liye hai. Misaal ki taur par, Allah(swt) farmaate hai, (” Kaho Aye Muhammad ( SalAllahu alaihi wa sallam) : Allah kehkar pukaaro ya Rahman kehkar, jo kehkar pukarro, sab Isi ( Allah(swt) ) ke asma ul Husan ( achey naam ) hai. (17: 110) 
🔻”Aur  pucho Aye Muhammad(SalAllahu alaihi wa sallam) , hamare un paigamberon se , jo tumse pahele bheje gaye the: ” Kya hamne kabhie alihah (khudaaon) ko bheja hai Ar- Rahman(jo bada meherbaan hai)  ko chodkar ibadat karne ke liye? “(43:45) 
🔻Chunachey, Allah(swt) pahele aapn naam ‘ Allah’ ‘bayaan karta hai, jo sirf Usi ka hai, aur is naam ka bayaan  Ar-Rahman se bayaan kiya gaya hai, jo koi aur nahi istemaal kar sakta hai.
Aur jo Allah(swt) ka naam  Ar-Raheem hai,  Allah(swt) ne , dusron ko bhi is naam se bayaan kiya hai. Misaal ki taur par, Allah (swt) farmaate hai, (” Beshauqe! Tumhare paas tashreef laaye ,  tum mein se woh paigamber  (Muhammad (SalAllahu alaihi wa sallam) ,jinpar tumhare mashkhath( musibath) mein padhna takleef ki baat  hai. Tumhari bhalaayi ke nihayath chahne wale ; musalmaanon ke liye nihayath  hi meherbaani karne wala, Ar-Raheem (meherbaan hai.) .” (9: 128).
🔻Allah(swt) ne Apne kaynaath ke kuch cheezeon ko Apne Naam ke zariye bayaan kiya hai. Misaal ki taur par, Allah(swt) farmaate hai, (.” Beshaque!  Humne insaan ko Nutfah(boond) se paida kiya mili hui mani se ke woh isey jaanchey. Toh isey sunta ( Sami) aur dekhta ( Baseer) kar diya. “(76: 2)
📚 Hum is natije par pahunchey ki, Allah(swt) ke  kayi Naam hai, jo dusron ke liye bhi istemaal kiya gaya, Allah(swt) ke alawa. Aur aage hum is natije par pahunchey ki, kuch Naam sirf Allah(swt) ke liye hai; jaise ki Allah, Ar-Rahman, Al-Khaliq( bananewala) , Ar-Raziq ( rizzaq denewala) aur bhi.
🔻Isliye, Allah(swt) ne Tasmiyah ( maaney: Allah(swt) ke naam se, jo bada Meherbaan aur Rahmatwala hai) shuru kiya apne naam’ Allah ‘se aur Khud ko Ar-Rahman( Bada hi Meherbaan) jo narm hai, aur Ar-Raheem se aam hai , bayaan kiya hai. Bahuth zyadah izzatwale naam ko pahele bayaan kiya jaata hai, jaise ke Allah(swt) ne yahan kiya hai. 
(Aur Allah(swt) behther jaanta hai) 
💞💞💞💞💞💞💞💞💞
END OF LESSON:8 PART ‘B’ 
TO BE CONTINUED: 9 LESSON.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s