LESSON: 11 (i)QAYAMAT KE DIN HIKMIYAT KI NISHAANDAHI KARNA.(ii)YAWM UD DIN KA MATLAB (iii)AD-DIN KE MAANEY

“AN AYAH A DAY KEEPS THE SHAITAAN AWAY”

🌷BISMILLAH HIR RAHMAN NIR RAHEEM.🌷

In the Name of Allah(swt) the Most Merciful and the Most Beneficial”.

💝 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu

 

💎EK AYAH EK DIN MEIN💎
  📚 LESSON NO: 11 📚
     (SURAH AL-FATIHAH)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ
  ✨مَـلِكِ يَوْمِ الدِّينِ✨
(4. Jo Maalik hai roz-e-jaza ka) /(Insaaf ke din ka Hakeem)
🔰QAYAMAT KE DIN HIKMIYAT KI NISHAANDAHI KARNA.
🔸Allah(swt) bayaan karte hai apni hikmiyat ka qayamat ke din, lekin yeh Uske banaye hue dusre cheezon par ki hikmiyat ki khilafat nahi bayaan karta.Kyunke  Allah(swt) ne bayaan kiya  hai ki Woh Saari kaynaath ka Rabb hai, is duniya ka aur uske baad Akhiraath ka. Allah(swt) yahan sirf Roz-e-Jaza hi bayan kiya hai kyun ki Us Din , Uske siwa koi aur kisibhi  cheez ka , ya kisipar bhi apni Milkiyath ka dawa nahi kar sakta.
📖 Us din , kisi ko bhi  Uske izaazath ke bina bolne nahi diya jayega. Usitarah, Allah(swt) ne farmaaya, ( Woh Din jab Ar-Ruh (Jibril(alaihi salaam) ya phir dusre farishta) aur dusre farishtey ek jamaath mein tehrenge, unmein se koi nahi bolenge siwaye us farishtey ke , jise Bada Meherbaan (Allah(swt) ) ne izzazat denge, aur woh bolenge jo sahi hai.) (78:38)
📖 “Aur sab awaazein Rahman ke huzur pasth hokar reh jayenge, tu toh na sunega, magar bahuth ahista awaaz”(20: 108) aur
📖” Jis Roz woh aa jayega toh koi insaan Allah(swt) ke hukum ke bagair bol bhi nahi sakega. In mein se kuch badbaqth  honge aur kuch naik. “( 11: 105).
🔸’Us din , koi bhi kisi  bhi cheez ka maalik nahi hoga , jo woh duniya mein milkiyath rakte the.’
🔰YAWM UD DIN KA MATLAB 
🔸Ibn Abbas (R.A) ne kaha, Yawm Ad-din , toh Roz-E-Insaaf hai , saari maqlukhaath ke liye , matlab Roz-e- Qayamath. Us din Allah(swt) apni maqlukhaath ka hisaab karenge, unke amaal ka, buraayi ka buraayi.se , achey ka achey se , woh jise chahta hai maafi bakhashta hai. ‘
🔰ALLAH (SWT) AL-MALIK HAI,   (BAADSHAH YA MAALIK)
📖Allah (swt) hi haqeeqi badshah (Malik) hai (.saari  kaynaath aur har ek cheez ka).  Allah (swt) farmaate hai , ( ” wahi Allah(swt) hai , jiske ke siwa koi ibadat ke layaq nahi ( La ilaha illa huwa) , badshah(haqeeqi), paak zaat, har ayeb se paak.” ) (59: 23)
🔸Aur bhi, Do Sahihyon mein  darj kiya , Abu Hurayrah (R.A) kehte hai ki Rasool.(SalAllahu  alaihi wa sallam) farmaate hai,( Allah(swt) ke liye Behtreen woh naam hai jo Usey Badshaahon ka Badshah kehkaar pukaarta hai, jabki koi maalik nahi siwaaye Allah(swt) ke.)
🔸Aur bhi , do Sahiyon  mein darj kiya hai ki Abu Hurayrah (R.A) ne kaha ki Rasool (SalAllhu alaihi wa sallam)[( Insaf ke Din/ Roz-e-Qayamat) ki Allah(swt) , saari duniya ko Apne girafth mein lelenge aur saare aasmaanon ko Apne Seedhe Haath se modenge aur elaan karenge, ‘Main Badahah hun! Kahan hai duniya ke badshahyein. Kahan hai zaalim aur kahan hai takabbur karnewale?’]
📖Aur Quran-ul-Kareem mein bayaan kiya gaya hai: ( Is roz (Qayamath ke roz) kiski badshahth hogi, Allah(swt) ki , jo wahed hai sur Galib ) (40: 16)
🔸Aur Allah(swt) ke siwa kisi aur ko is duniya mein Badshah kehna , sirf  taqreer ke adaad wa shumar (zabanai taqreer) mein kaha jaata hai. Misaal ki taur par , Allah(swt) farmaate gai, (Beshaque! Allah ne tum logon par Talut ko badshah muqarar kiya hai. ) (2: 247) , ( Aur unke peechey badshah tha) (18: 79) aur, Jab Usne tum mein se Paigamber banaya, aur tumko badshah.(5:20)
🔸Aur bhi, Do Sahihyon mein darj kiya hai, ( Jaise badshahayein apne taqthon mein baite hai. )
🔰AD-DIN KE MAANEY🔰
Ad-Din ka matlab / maana hai hisaab hona/karna , inaam ya saza. Usi tarah , Allah(swt) farmaate hai, ( Us Din , Allah unke amaal ke hisaab  se  pura enaam ata karega)(24: 25) aur
📖( Aur beshaque hum  sab  uthaye jayenge   apne apne amaal ke hisaab se enaam ya saza lene ke liye) (37: 53)
📚Ek Hadith mein bayaan hai, ( Aqalmand shaks woh hai jo apna hisaab khud rakta ho aur apni is duniya aur Akhirath ke liye mehnath karta ho, woh apne aapko zimmedaar rakta ho. Aur  Umar(R.A) farmaate hai, ” Aapko jawabdaar( tehranne ) muntaqib( hone se pahele apne aap ko ehtesaab ( hisaabdaar karlijiye) apne aap ko tol/naap  lijiye, is se pahele ke aapko tola / napa jaaye, aur akhirath ki badi jamaath ki liye tayaar rahiye, issey pahele ki Woh jo ilm rakta hai, aapke amaal ka hisaab le.
📖( Us Din tumhe insaaf ke liye laya jayega, tumhare koi amaal chupe nahi hai.) (69:18)
(Allah(swt) behether jaanta hai.
💞💞💞💞💞💞💞💞💞
End of lesson 11…….
12 lesson will be continued

 

And Allah Knows Best

✨💞✨💞✨💞✨💞✨

SUBSCRIBE NOW TO GET THE DAILY AYATH DIRECTLY IN YOUR MAIL BOX & INVITE YOUR FRIENDS & FAMILY MEMBERS TOO! IN SHA ALLAH

We have embarked upon a new journey of learning AN AYAH A DAY & I request you all to keep the same decorum & enthusiasm in learning our deen.

May Allaah accept it from us & you all.

💞Ameen ya Rabbul Alameen 💝

Jazakumullaahu khairan katheeran katheera.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s