Archives

SURAH AN-NASR

( SURAH NUMBER 110 ) – TOTAL PARTS : 3

“AN AYAH A DAY KEEPS THE SHAITAAN AWAY”

Bismillah Hir Rahman Nir Raheem.

In the Name of Allah (swt) the Most Merciful and the Most Beneficial”.

 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu

CLICK AUDIO OF SURAH AN-NASR

CLICK INTRODUCTION

CLICK TAFSEER OF SURAH AN-NASR (ROMAN ENGLISH)

SURAH AL-MASAD

( SURAH NUMBER 111 ) – TOTAL PARTS : 3

“AN AYAH A DAY KEEPS THE SHAITAAN AWAY”

Bismillah Hir Rahman Nir Raheem.

In the Name of Allah (swt) the Most Merciful and the Most Beneficial”.

 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu

CLICK AUDIO OF SURAH AL-MASAD

CLICK INTRODUCTION

CLICK TAFSEER OF SURAH AL-MASAD (ROMAN ENGLISH)

SURAH AL-IKHLAS

( SURAH NUMBER 112 ) – TOTAL PARTS : 3

“AN AYAH A DAY KEEPS THE SHAITAAN AWAY”

Bismillah Hir Rahman Nir Raheem.

In the Name of Allah (swt) the Most Merciful and the Most Beneficial”.

 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu

CLICK AUDIO OF SURAH AL-IKHLAS

CLICK INTRODUCTION

CLICK TAFSEER OF SURAH AL-IKHLAS (ROMAN ENGLISH)

𝚂𝚄𝚁𝙰𝙷 𝙰𝙻-𝙵𝙰𝙻𝙰𝚀 (𝚃𝙰𝙵𝚂𝙴𝙴𝚁)

(SURAH NUMBER 113) Total parts : 2

“AN AYAH A DAY KEEPS THE SHAITAAN AWAY”

𝙱𝚒𝚜𝚖𝚒𝚕𝚕𝚊𝚑 𝙷𝚒𝚛 𝚁𝚊𝚑𝚖𝚊𝚗 𝙽𝚒𝚛 𝚁𝚊𝚑𝚎𝚎𝚖.

𝑰𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝑵𝒂𝒎𝒆 𝒐𝒇 𝑨𝒍𝒍𝒂𝒉 (𝒔𝒘𝒕) 𝒕𝒉𝒆 𝑴𝒐𝒔𝒕 𝑴𝒆𝒓𝒄𝒊𝒇𝒖𝒍 𝒂𝒏𝒅 𝒕𝒉𝒆 𝑴𝒐𝒔𝒕 𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍”.

𝙰𝚜𝚜𝚊𝚕𝚊𝚖𝚞 𝚊𝚕𝚊𝚒𝚔𝚞𝚖 𝚠𝚊 𝚛𝚊𝚑𝚖𝚊𝚝𝚞𝚕𝚕𝚊𝚑𝚒 𝚠𝚊 𝚋𝚊𝚛𝚊𝚔𝚊𝚊𝚝𝚞𝚑𝚞

CLICK𝐀𝐔𝐃𝐈𝐎 𝐎𝐅 𝐒𝐔𝐑𝐀𝐇 𝐀𝐋-𝐅𝐀𝐋𝐀𝐐

CLICK 𝐈𝐍𝐓𝐑𝐎𝐃𝐔𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍

CLICK 𝐓𝐀𝐅𝐒𝐄𝐄𝐑 𝐎𝐅 𝐒𝐔𝐑𝐀𝐇 𝐀𝐋-𝐅𝐀𝐋𝐀𝐐

SURAH AN-NAAS (TAFSEER)

(SURAH NUMBER 114) Total parts : 5

“AN AYAH A DAY KEEPS THE SHAITAAN AWAY”

Bismillah Hir Rahman Nir Raheem.
In the Name of Allah (swt) the Most Merciful and the Most Beneficial”.
 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu

CLICK AUDIO OF SURAH AN-NAAS

CLICK INTRODUCTION

CLICK TAFSEER OF SURAH AN-NAAS (ROMAN ENGLISH)

IBAADAT AUR MOMINON KO TARBIYATH ( CONT)

Rasool ( SalAllahu alaihi wa sallam) , apne mureedon ko woh ayaten jo naazil hue the , uske maane sikhaya aur  Quran ki ilm se unhe behtreen zindagi guzarne ka salikha bataya.Aap unhe kufr  ke ghere andhere se Imaan ki roshini mein Seedha Raasta batate hue unhe ke gaye aur unhe Allah( swt) ki rassi ko mazboot pakadne ki takeed aur honsla diya.
💐Haalanke Rasool(SalAllahu alaihi wa sallam) awaam mein khule aam tableeq nahi diye, Quraysh ko Aap ki is sargarmiyon ke baare mein paata chal gaya. Bahuth saare momin apne naye Imaan aur mazheb ko khule aam  amal kar rahe the, magar Qurayash ne inhe koi tawajju na di. Usi tarah Rasool( SalAllahu alaihi wa sallam) ne bhi unke khudaon ki koi muqalifath nahi ki.
✨KHULE AAM ISLAM KI TABLEEQ  ✨
💐 Theen saal ki zere zameen ki sargarmiyon ke baad, ek aisi mominon ki jamaat ubhaar kar ayi jo  bhaichara, tahfun ka jazbaa liye aur dil aur dimaag mein ek hi maqsad liye tableeq karne lage aur Islam ki taraf pukaarne lage. Pure theen saal tak Rasool( SalAllahu alaihi wa sallam) kam aur choti jamat ko Tableeq dene mein masroof rahe . Par ab aisa waqt aagaya tha ke apne Rab ke baare mein khule aam tableeq karen. Farishte Jibra’eel (alahi salaam) ne kai aur Allah( swt) ke paigaam aur Wasiyath  Aap tak pahunchaye taake Aap logon se mutawajju ho, unke jhooth ko kharish kar sake aur unke budhon ko nistobabuth kar sake aur unke shirk riwazon ka khatma kar sake. Aap se yeh bhi kaha gaya ki unlogon ko saath mein rakha karen jo Paigaam  par yakheeda rakhte hain  aur unlogon ko tark karden jo Aapki muhim ka inkaar karten hain.
✨ PAHELI WAHI TABLEEQ KE NIZBATH ✨
📖 ” Aur aqha karo apne qabile ko ( O! Muhmmad( SalAllahu alaihi wa sallam) ) aur apne rishtedaaron ko ” 📌 ( 26: 214)
💐 Yeh paheli ayaat thi is silsile mein naazil hui. Is ayaat ko Surah Ash-Shu’ara ( Shayaron)  mein shamil kiya gaya,  jo Musa ( alahi salaam) ki taluq mein hai; aap ke Paigambari ki shuru ke dinon se hokar Isra’eel Ki Bachhon ke saath aapki hijrath; aaplogon ka Fir’awn aur uske saathiyon se bachna; aur doobtha hua Fir’awn aur uske mezbaan.
💐 Is baap (chaptet) mein Musa( alaihi salaam) ki zindagi ke alag alag daur( marhale)  bayaan kiye gaye hain. Musa( alaihi salaam) ka Fir’awn se jaddo jahed, apne logon ko apne Allah  ki taraf ruju karna. Iske alawa, ismein woh kissey bhi shaamil hai jisme woh log nisto nabuth hue jo Paigamberon ko sataya aur mazaak udhaya  karte the  jaise ke Nuuh ke log, ‘Aad, Thamuud, Ibraheem, Luut aur Ahlul-Aikah( Wood ke Saathi jo ek ped ki ibaadat kiya karte the jiska naam Aikah tha) 
💐Rasool( SalAllahu alaihi wa sallam) ko upaar ka diya hua hukum milne ke baad Aap ne apne khareebi rishtedaar , Banu Hashim ka qabila aur kuch Banu Muttalib ke logon ko ikkata kiya. Jamat ko kitaab karte hue, pahele Aap ne Allah( swt) ki shaan aur azmaath ki tareef ki aur Allah(swt) ki wahed ek hone ki gawahi di. Phir unse kahne lage: 
👉” Main Allah(swt) ka bheja hua paigamber hun, aur mujhe khususan aap sab ke liye aur saari insaaniyath ke liye bheja gaya. Main Allah( swt) ki khasam khakar kahta hun ke aap sab usi tarah inteqaal farmaoge jaise ke aap har raat sote ho,  aur aap sab usi tarah zinda kardiye jaoge jaise ke aap har subha neend se jaagthe ho. Iske mundar zail , aap ka hisaab liya jayega aur aapke ache amaal ka hisaab ache se aur bure amaal ka hisaab bure se kiya jayega.” 💐💐💐💐💐💐💐
END OF PART 19.

IBAADAT AUR MOMINON KI TARBIYATH

     Paheli aur dusri wahi ke beech mein lambe arse ke bawjood , aage ke wahi Surah Al-Muddaththir ke baad  lagathaar ana shuru hui.Dusra Surah jo naazil hua tha woh Surah Al- Faatihah tha. Surah Al- Muddaththir sirf Muhammad( SalAllahu  alaihi wa sallam) ko hidayath ka kalaam nahi tha . Iska paigaam wazih taur par mominon ke liye bhi tha.Is Surah ki ayaton mein zindagi  kis tareeqe se guzari jaye iski hidayath di gayi hai , woh takeede di gayi hai jisse Ek Momin ko Allah(swt) ki taraf bandhe  rakta hai.
🍒 Yeh Surah mominon ko sikhatha hai ki woh kis tarah Allah(swt) ki taarif kare aur usko apni taraf ruju karen. Aur kuch ahem khususiyath  aur sifath bayaan kiye gaye.Isse hum ne sikha ke har insaan  is duniya mein kiye hue apne ache aur bure amaal ka natija , use dusri duniya mein zarur milega. Yeh har ek ko sacchi kaamyaabi ki taraf ruju karta hai.
🍒 Dusre farayaz aur ibaadat ke tareeqe aage wahiyon mein qiyaam kiya gaya. Ek baar jab Allah(swt) aur uske Paigamber par Imaan ka buniyaadi usul pakka  qayam kiya gaya, tab mominon ko apna Imaan ibaadat ke zariye pokhtha karne ki hidayath di gayi..Rasool ( SalAllahu alaihi wa sallam) ko Aap ke muhim ki shuruaath mein pahela farz Salaah( prayer/ namaz) ka hukum diya gaya.
🍒 Jibra’eel( alaihi salaam) ne Aap ko namaz padhna aur Wudoo karna sikhaya aur Aap se kaha ki Do Rak’ah namaz subha aur shaam padha kare.
📖” Aur apne Rab ki tareefon ko ‘Ashi( wo waqt jo dophar se shuru hokar suraj dubne tak ) aur Ibkar( woh waqt jo paheli subha yane suraj nikal ne se lekar do pahar) mein takreem kiya karo.” 📌( 40:55)
🍒 Kyun ke Wudoo ko namaz se pahele zaruri ahkaam banaya gaya, puri pakizi momin ki nishani bangayi. Salaah , Surah Al-Faatihah par mushtahab hai, jo Quran ki shurwath ka pahela  Surah hai,aur Allah( swt) ki shaan aur uski badayi ko ibaadat ke har harkath mein ookhaf karta hai. Salaah ko jo ibaaadat ka tareeqa hai jo din mein do baar muqarar kiya gaya hai , mominon ke Imaan ka ahem buniyaad khayam kiya gaya.
🍒  Apni ibaadat ko paak aur qadim rakhne ke liye, Makkah ki bushparasthi ke riwazon se dur, momin apni ibaadat viraan pahadon, 
vadiyon sur raaston par padha karte the.Is waqt par, Rasool( SalAllahu alaihi wa sallam) ke wahi khususan  Imaan ke muzaamin aur  Tawheed ( Ek Khuda) ke alag paheluon par the.
🍒 Yeh pahele wahi se  Rasool( SalAllahu alaihi wa sallam) ko hidayath di jaathi ke kaise Aap apne Sahabiyon ko ruhani pakizgi de, aur kaise inmein aqlaqiyath ko ahsaas jagaye aur Jannat aur Dozak ka tazkara kare. Apni zindagi ke sari-ul -Zawal ke , Akhirath ke Isthekam par, abdi( eternal) khusi aur khatam na hone wali saza ;  in saari baaton par Quraani ayaten roshni daalti hai aur hame nasihath deti hai.
🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒
TO BE CONTINUED…..
END OF PART 18.

Biography: Prophet Muhammad(Sallallahu Alaihi Wasallam (صلی اللہ علیہ وسلم) .

bismillahirrahmanirrahim resimleri9

Seerah(Biography) of Prophet Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam (صلی اللہ علیہ وسلم) .

Seerah (Biography) of Prophet Muhammad (SalAllahu ‘alaihi wa sallam).🌻The English lessons are taken from the book “WHEN THE MOON SPLIT” written by Safiur Rahman al-Mubarakpuri. There are 157 lessons in this series.

On this page you will find links to all the lessons of Seerah of Prophet Muhammad(pbuh) in English. All lessons can be copied, downloaded & freely shared. In sha Allah

Dear readers, All praise is for Allah(subhana wata’ala) alone who has made me a medium to share this with you all & helping us in gaining beneficial knowledge. Alhamdulillah ! However I would take this opportunity to thank my teacher Zeenath ma’am (who has made these lessons available to me, may Allah(subhana wata’ala) reward her immensely in this world & hereafter. Ameen) & my mom Rafia Begum who has put all her efforts in translating these English lessons into Roman English(Urdu). May Allah(subhana wata’ala) bless her with the best in this world & hereafter. Ameen! And forgive her for any mistakes done in the translation work. Ameen !

And finally I would like to thank each one of you for either reading, following or sharing the content from my website. Alhamdulillah. Hope Allah(subhana wata’ala) makes this as a means to get Sawaab e jaria to me, my family, you & your family. Ameen 🙂 

YOU WILL FIND LINKS TO ALL LESSONS IN THE MENU:

LESSONS IN ENGLISH & ROMAN ENGLISH
LESSON: 1  LESSON 1- SEERAH (BIOGRAPHY) OF PROPHET MUHAMMAD(PBUH)
LESSON : 2 LESSON 2- SEERAH (BIOGRAPHY) OF PROPHET MUHAMMAD(PBUH)
LESSON: 3 TO 10 LESSON 3-10 -SEERAH(BIOGRAPHY) OF PROPHET MUHAMMAD(PBUH)
LESSON: 11 TO 20 LESSON 11-20- SEERAH(BIOGRAPHY) OF PROPHET MUHAMMAD(PBUH)
LESSON: 21 TO 30 LESSON 21-30 -SEERAH(BIOGRAPHY) OF PROPHET MUHAMMAD(PBUH)
LESSON: 31 TO 40 LESSON 31-40 -SEERAH(BIOGRAPHY) OF PROPHET MUHAMMAD(PBUH)
LESSONS IN ENGLISH & ROMAN ENGLISH
LESSON : 41 TO 50 LESSON 41-50 -SEERAH(BIOGRAPHY) OF PROPHET MUHAMMAD(PBUH)
LESSON : 51 TO 60 LESSON 51 TO 60 -SEERAH(BIOGRAPHY) OF PROPHET MUHAMMAD(PBUH)
LESSON : 61 TO 70 LESSON 61 TO 70- SEERAH(BIOGRAPHY) OF PROPHET MUHAMMAD(PBUH)
LESSON: 71 TO 80 LESSON 71-80- SEERAH(BIOGRAPHY) OF PROPHET MUHAMMAD(PBUH) IN ENGLISH & ROMAN ENGLISH
LESSON: 81 TO 90 LESSON 81-90- SEERAH(BIOGRAPHY) OF PROPHET MUHAMMAD(PBUH) IN ENGLISH & ROMAN ENGLISH
LESSON: 91 TO 100 LESSON 91 TO 100- SEERAH OF PROPHET(BIOGRAPHY) OF PROPHET MUHAMMAD(PBUH)

Topics in English

bismillahirrahmanirrahim resimleri9

Assalamualaykum warehmatullahi wabarakatuhu!

If you’re new to my website. Khushamadeedh (خوش آمدید )!

Please find below all the Islamic posts that is available right now in English on our website. Each post has been verified & reverified 3 times before posting. Alhamdulillah! All our posts are backed up with Ahadeeth references or Quranic references. Alhamdulillah!

 

 

Other topics:

Animated posts:

 

Dear readers, All praise is for Allah(subhana wata’ala) alone who has made me a medium to share this with you all & helping us in gaining beneficial knowledge. Alhamdulillah ! However I would take this opportunity to thank my teacher Zeenath ma’am (who has made the English lessons of Seerath-e-Muhammad(Peace be upon him) available to me, may Allah(subhana wata’ala) reward her immensely in this world & hereafter. Ameen) & my mom Rafia Begum who has put all her efforts in translating these English lessons into Roman English(Urdu). May Allah(subhana wata’ala) bless her with the best in this world & hereafter. Ameen! And forgive her for any mistakes done in the translation work. Ameen !

And finally I would like to thank each one of you for either reading, following or sharing the content from my website. Alhamdulillah. Hope Allah(subhana wata’ala) makes this as a means to get Sawaab e jaria to me, my family, you & your family. Ameen 🙂 

 

lesson:14 SURAH AL-FATIHAH KA KHULASA

“AN AYAH A DAY KEEPS THE SHAITAAN AWAY”

🌷BISMILLAH HIR RAHMAN NIR RAHEEM.🌷

In the Name of Allah(swt) the Most Merciful and the Most Beneficial”.

💝 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu

 

💎EK AYAH EK DIN MEIN💎

📚LESSON NO:- 1⃣4⃣ 📚
(PART: A)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ

7. AYAH:-
﴿ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّآلِّينَ ﴾

MEANING:- ( Raasta unka jin par tune ahsaan kiya, na unka jin par gazab hua aur na gumraahon ka. )

🔰’Woh jispar Allah (swt).ne ahsaan kiya’ woh hai jinhe Surah An-Nisa (chapter 4).mein bayaan kiya gaya. Jab Allah(swt) ne farmaya,

📖 (” Aur jo Allah(swt) aur Uske Rasool Muhammad (SalAllahu alaihi wa sallam) ka hukum maane toh usey unka saath milega jin par Allah(swt) ne fazal kiya , yaane Anmbiyan (paigamberon) aur Siddiqin(.sacchey imaanwale) aur shaheed aur naik log. Aur yeh kitne achey saathi hai! Yeh Allah(swt) ka fazal hai aur kaafi hai Allah(swt) jo har cheez ka jaannewala hai.”) (4:69)

🔸Allah(swt) ka bayaan, ( Raasta , na unka jin par gazab hua aur na gumraahon ka) matlab hai ke hamein sahi raaste ki hidayat farmaaye, raasta unka jin par Allah(swt) ne ahsaan kiya, woh log hai , Allah(swt) ki aur Uske Rasool ki taraf hidayat paaye hue, imaandaar, farmabardaar .

🔸Yeh woh log hai jo Allah(swt) ke hukum ko pakdey hue hai aur khud ko rokte hai , aise kaam karne se jo unhe haram kharar kiya gaya hai.

🔸Lekin, hamein madad karte hai, unlogon ke raaste se dur rahne ke liye , Jissey Allah(swt) gussa hai, unlogon se, jiski neeyat mein kharabi hai, woh jo sach toh jaante hai, phirbhi ussey muh pher lete hai. Aur , madad karte hai us raaste ko mana karne se jo hamein gumraah karta hai, jo sahi aur sachha ilm kho diya hai, aur is ki wajeh se gumraahi mein mubtala hai, aur nakaamyaab hai hidayatwala raasta aur sahi raasta paane mein.

🔸Allah(swt) ne do raaston ko mukhtalaf kahkar samjhaya hai, Usne in dono raaston ko gumraah bataya hai jab Usne bar bar .dohraya hai , ke yeh mukhtalif hai. Yeh do raaste hai, Isayion ke aur Yahudiyon ke, ek sachhayi, jo har momeen ko etelah honi chahiye, taake woh usey bach sake. Imaanwalon ka raasta hai, raasta sach aur sahi ilm ka aur us par qayam rahne ka.

🔸 Aur agar hum jaanch kare toh pata chalta hai ki , Yahudi apne deen ko amal mein lana chod diya, jabki Isaayi ne sachi aur sahi ilm kho di. Is wajeh se Yahudiyon par ‘azaab’ (gussa) naazil hua, jabke ‘gumraah kardiye gaye’ sahi maane hai jo isaayion ke liye istemaal kiya ja sakta hai. Jo jaante hai, lekin sacchayi ko amal karne mein rok laga dete hai, azaab (gusse) ke haqdaar hai, unke nisbath jo sach se mehroom hai. Isaayi sahi aur sacchi ilm ki ta
lash mein hai, lekin nakaamyaab hai usey haasil karne mein kyun ki woh us sacchi ilm ko sahi zariye se talash nahi kar rahe hai.

🔸Is wajeh se unhe gumraahi mein daal diya gaya. Ham ko yeh bhi bayaab karna chahiye ki dono Isaayi aur Yahudiyon ne Allah(swt) ka azaab haasil kiya aur gumraah ho gaye, lekin gussa aur azab khususan Yahudiyon ke ism ko jaata hai. 📖 Allah(swt) yahudiyon ke baare mein farmaate hai,(” Wohlog (Yahudi) jinpar Allah(swt)ne lanath bheji aur jinpar Uska gazabnaak hua.”) (5:60)

🔸Jo khoobi ke haqdaar Isaayi hai , woh hai gumraahi mein mubtala ho jana, jaise ki📖 Allah (swt) inlogon ke taluq se farmaate hai (” woh jo khud pahele gumraah hue,aur dusron ko bhi gumraah kiya, aur khud seedhe raaste se bhatak gaye.”) (5:77)

👉🏻Aur, jab Zayd bin Amr bin Nufayl , Islam se pahele, jab apne kuch doston ke saath , Ash-Sham ko gaye , sacche deen ki talash nein, toh Yahudiyon ne unse kaha, ” Tum tab tak Yahudi nahi kahlaaoge , jab tak ke tum Allah(swt) ke gusse mein , kuch hissa na haasil karoge.” Aap ne kaha,” Main toh Allah(swt) ke gusse se bachna chahta hun.” Aur Isaayion ne unse kaha, ” Agar tum ham mein shaamil hona chahte ho toh tumhe Allah(swt).ki naraazgi mein hissa milega.” Toh phir aapne jaise the waise hi rahna pasand kiya aur budhparasthi aur kufr riwazon se apne aap ko dur rakha. Aap na yahudi hue aur na hi Isaayi.

🔸 Aur aapke dost , woh isaayiath qubool ki, kyunke unhe Yahudiyon ke nisbath Isaayiath paak nazar aayi. Waraqah bin Nawfal , unlogon mein se hai , jinhe Allah(swt) ne hidayath ata ki , Rasool (SalAllahu alaihi wa sallam) ke haathon se, jab Aap ko Paigamber banakar bheja gaya, aur Waraqah , us wahiyon par yaqeen rakte the, jo Rasool (SalAllahu alaihi wa sallam) par hui.

💞💞💞💞💞💞💞💞💞
END OF LESSON :14 PART :A

 

💎EK AYAH EK DIN MEIN💎

📚 LESSON NO :- 1⃣4⃣ 📚
(SURAH AL-FATIHAH)
(PART : B)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ

✨THE SUMMARY OF AL-FATIHAH✨
(SURAH AL-FATIHAH KA KHULASA )

🔸Baizzat Surah Al-Fatihah mein saath(7) ayaat hai , jismein Allah(swt) ki Tareef aur Uska shukr bhi shaamil hai, Allah(swt) ki shaan bayaan karte hue, aur Uski tareef, khubsurat Asma -ul-Husna aur Uski qubiyon bayaan karte hue kiya gaya hai.

🔸Is mein Akhirath ka bhi zikr hai, jo Roze-e-Qayamath hai aur jis mein Allah(swt) ke bandon ko hidayat di jaati hai ki woh Usi se hi maange, Usi sey hi talab kiya karey aur elaan karey ki saari taqath aur quwwath Usi se hai.

🔸Yeh hamein bulaata bhi hai , imaandari se sirf aur sirf Uski hi ibaadat karey, Usko , Wahed kharar karey , Uski maujuudgi se., Uski Hikmat aur Mukammal Sahi par yaqeen karey, Allah(swt) ke saath koi dusre shareek ko, ya dushman aur ya kisi ko barabar maanne se azaad aur dur rahe .

🔸Surah Al-Fatihah , imaanwalon ko ruju karta hai ki , woh Allah(swt) ko pukare aur Ussey talab karey ki , unhe sirat -ul – mustaqeem par yaane sahi raaste par qayam rakhe, jo sahi deen hai , aur unhe zindagi bhar isi raaste par qayam rakhe, aur Roze- e-Qayamath ke din Pul-Sirat( Jahannum ke uparwala bridge jisey har koi paar karna hai) asaani se paar karadey. Us din , imaanwalon ko , Paigamberon ke saath, Sachey logon ke saath , shaheedon aur imaandaron ke saath aram baagon mein (Jannath) ruju kiya jayega .

🔸Al-Fatihah , hamein acchey amaal karne ki taufeeq bhi karta hai, taake imaanwale Roz-e-Qayamath ke din acchey amaal karne walon ke saath shaamil rahe.

🔸Yeh Surah, hamein agaah bhi karta hai , galath aur bina hidayath wale raaston ki, taake koi bhi Roz-E-Qayamath ke din gunahgaaron ke saath , aur unke saath , jo Allah(swt) ke azaab aur gussa haasil kiya ho ya phur gumraahon ke saath na ho jaye.

(AUR ALLAH(SWT) BEHTHER JAANTA HAI)
💞💞💞💞💞💞💞💞💞
END OF LESSON 14 ,PART: B

 

And Allah Knows Best

✨💞✨💞✨💞✨💞✨

SUBSCRIBE NOW TO GET THE DAILY AYATH DIRECTLY IN YOUR MAIL BOX & INVITE YOUR FRIENDS & FAMILY MEMBERS TOO! IN SHA ALLAH

We have embarked upon a new journey of learning AN AYAH A DAY & I request you all to keep the same decorum & enthusiasm in learning our deen.

May Allaah accept it from us & you all.

💞Ameen ya Rabbul Alameen 💝

Jazakumullaahu khairan katheeran katheera.